Sochárstvo

Sochárstvo je disciplína, ktorá si vyžaduje veľa času. Je náročná vo svojej mnohotvárnej technológií, v širokom spektre materiálov, postupov a princípov. Je náročné aj na časový aspekt vytvorenia diela. Je tak v určitom kontraste k dynamike dnešnej doby, ktorá je značne rýchla. V 21. storočí ľudia väčšinou žijú v prostredí rýchlo meniacich sa obrazov. Sú zvyknutí na silné zážitky z rýchlych vizuálnych podnetov.

Človek akoby sa už nedokázal dlhšie zastaviť pri statickom umeleckom diele a v po-koji premýšľať, tráviť pri ňom čas a skúmať jeho tvar. Pozývam vás, aby ste si vychutnali výber diel z mojej sochárskej tvorby. Vyhotovil som ich počas posledných desiatich rokov a odrážajú kúsok mňa samotného.

„V sochárskej tvorbe Mgr. art. Jána Frančáka, ArtD. dominuje záujem o figúru, s osobitým zanietením pre tému portrétu. Realistický prístup v zobrazení nesie v sebe výraznú sondu psychologického hľadiska portrétovaného. Svojím spracovaním tak autor vytvára dialektiku vzťahu klasického modelačného prístupu a hľadania nových výpovedných rovín aplikovaním súčasných technologických a rôznych materiálových možností. Určitá poloha hravosti a nadsádzky sa odzrkadľuje v tvorbe reflektujúcej spoločenskú klímu ako aj vnútorné, intímne prežívanie autora. Objekty vytvára prostredníctvom stratégie ready-made, privlastnenia skutočnosti, či len sňatia stopy reálií, ako nositeľov nových súvislostí svojbytnej výpovednej hodnoty.“

sochárka: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD. 2015


Štúdium

2011 – 2015 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici,
Katedra sochárstva. Doktorandské štúdium voľného umenia - ArtD.
(školiteľ doc. Peter Gáspár, akad. soch. )
2012 – 2013 Akadémia výtvarných umení v Prahe (ateliér figurálneho sochárstva
a medaile, prof. Jan Hendrych, akad. soch.)
2005 – 2011 Fakulta výtvarných umení AU v Banskej Bystrici, Katedra sochárstva
(doc. Peter Gáspár, akad. soch.) – Mgr. art.
2009 – 2011 Ateliér figurálneho prejavu (prof. Jan Hendrych, akad. soch. a
prof. Márius Kotrba, akad. soch. )
2001 – 2005 Stredná priemyselná škola v Spišskej Novej Vsi, odbor kameňosochárstvo
(Imrich Svitana, akad. soch., Marian Hennel, akad. mal.)

Výstavy

2017
26. 4. – 11. 6. 2017, Katedra sochárstva s priestorovej tvorby FVU AU v BB, PRIESTOR V PROSTORU, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí, ČR

2016
Resculpture, Galéria Statua v Bratislave

2015
„MY A ONI", Galéria mesta Levoča, video ukážka z výstavy,
Iba socha/Tylko rzeźba, Akadémia umení vo Wroclawi, Poľsko
Fine ArtD. 3., Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

2014
Trenčín 2014, Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva,
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Banskobystrický štuk, Pisztoryho palác, Bratislava
Kolektívna otváracia výstava, Galéria mesta Levoča
Mladé kone IV. (výstava svetelného umenia), Koniareň, Trebišov

2013
Mladé kone II. (výstava mladých slovenských sochárov), Koniareň, Trebišov
MIX blood, Východoslovenská galéria, Košice

2012
Lýdia Kratina Sokol a Koloman, Galéria Petra Michala Bohúňa –
Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš
Figurama , Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií,
Zlín, ČR
Figurama , Ústav umenia a designu, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, ČR
4views (4 pohľady), Galéria Fx, Akadémia umení v Banskej Bystrici
Figurama, Letisko Praha – Ruzyň, Terminál 2, Praha, ČR
Figurama, Fakulta architektúry ČVUT, Praha, ČR

2007
Talenty – 6. trienále poslucháčov výtvarných škôl, Záhorská galéria, Senica

Oblasti tvorby
Figurálne sochárstvo, portrét, objekt, reliéf

socha sochar portret portretista sculpture sculptor portrait portraitis jan francak